شرکای علمی

موسسه بین المللی THE-ONE امارات متحده عربی

موسسه بین المللی د-وان، با تمرکز بر آموزش مهارت های شغلی، برگزار کننده کارگاه های بین المللی و مشاور پذیرش دانشگاه و ویزای دانشجویی در سراسر جهان و همچنین راهنمای شروع کسب و کار و اقامت است.

دانشگاه بین المللی نورث وست اینترنشنال

دانشگاه بین المللی نورث وست یک نهاد مدیریت کارکنان مستقل، متمرکز، بدون مرز و غیردولتی با مجوزهای معتبر تایید شده توسط چندین کشور است. این دانشگاه با تعدادی از انجمن ها، سازمان ها و مراکز دانشگاهی ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه های علمی، آموزشی و پژوهشی همکاری می کند. همچنین در زمینه توسعه آموزش عالی، نیاز بازار کار به نیروی انسانی ماهر و تغییرات جدید علمی و فناوری به طور مستمر در حال برنامه ریزی و اجرای اقدامات نوآورانه است.
دانشگاه بین المللی نورث وست بر این باور است که برای آموزش نسل های آینده باید راه های متفاوتی برای بهتر زیستن به آنها پیدا کرد و باید در این زمینه تلاش زیادی کرد.

شایان ذکر است که دانشگاه بین المللی نورث وست در حال برنامه ریزی برای ایفای نقش مفید در ارائه آموزش در زمینه حقوق بشر، تفاهم بین فرهنگی، آشتی جهانی و مطالعات صلح و امنیت است. ارزش های اصلی این نهاد شامل باز بودن و گفتگو در محیط های فراگیر و دموکراتیک است.

دانشگاه بین المللی نورث وست نیز متعهد به ترویج صلح، رفاه انسان، شادی و سعادت است. از این رو دانشگاه علاوه بر فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی خود به دنبال فرصت هایی برای مشارکت در اقدامات مسالمت آمیز نهادهای ملی، منطقه ای و بین المللی است.