24
جولای

ماموریت

موسسه اسپانیتو متعهد به توسعه پتانسیل علمی و مهارتی هریک از مشتریان خود است و مقرر است فرصتی جهت تعالی علمی و رشد شغل افراد فراهم نماید.

این موسسه، فضایی را ایجاد می کند که در آن همه اعضای جامعه می توانند آزادانه فکر کنند ، بنویسند ، تحقیق کنند همچنین تجزیه و تحلیل نمایند و به اشتراک بگذارند و برای توسعه فردی خود برنامه ریزی کنند.